RIIDED, JALANÕUD MATK JALGRATAS RULLUISK, RULLSUUSK RULA, TÕUKERATAS SURF LOHESURF SUP MÄESUUSK LUMELAUD MURDMAA UUDISED JÄRELMAKS KLIENDIKAART LYONESS
   
 

Laenulepingu üldtingimused 
 


 

Laenulepingu üldtingimused

1. MAKSETE TEGEMINE, TASUDE ARVESTAMINE JA KULUDE HÜVITAMINE

1.1. MAKSETE TEGEMINE
1.1.1. Kõik Lepingu täitmisega seotud Laenusaaja poolt tehtavad maksed – Laenu tagasimaksed, Intress, Lepingus toodud tasud, samuti viivis, leppetrahv ja maksed kulude hüvitamiseks - (edaspidi ühiselt: Maksed) loetakse tasutuks, kui maksete tegemiseks vajalik raha (edaspidi: Raha) on üle antud Laenuandja käsutusse, st on laekunud Laenuandja konto(de)le Pangas või tasutud sularahas Laenuandjale.
1.1.2. Laenuandja arveldusarvele laekunud summad arvestatakse Laenusaaja kohustuste katteks järgmiselt: •esimeses järjekorras võla sissenõudmiseks tehtud kulude katteks;
•teises järjekorras võlgnetava põhisumma katteks;
•kolmandas järjekorras intressi katteks;
•neljandas järjekorras muude kohustuste katteks.

1.2. INTRESSI JA MUUDE TASUDE ARVESTAMINE
1.2.1. Laenu kasutamise eest kohustub Laenusaaja tasuma Laenuandjale Intressi Lepingus sätestatud tähtpäeva(de)l ja Lepingus sätestatud määras.
1.2.2. Lisaks Intressile kohustub Laenusaaja tasuma muud Lepingust tulenevad tasud.

1.3. LAENUANDJA KULUDE HÜVITAMINE
1.3.1. Laenusaaja on kohustatud hüvitama Laenuandjale kõik kulud, mis on ette nähtud Lepingus.
1.3.2. Laenuandja on kohustatud kandma Lepingu täitmise, tagatis(t) seadmise, registreerimise, muutmise, lõpetamise, kindlustamise, hoidmise, valitsemise, korrashoiu ja võla katteks müümise kulud.
1.3.3. Laenusaaja on kohustatud Laenuandjale viivitamatult hüvitama Laenusaaja poolt Lepingust tulenevate kohustuste rikkumise või täitmata jätmise tõttu Laenuandjale tekkinud kulutused pärast Laenuandja poolt vastava kirjaliku nõude esitamist.
1.3.4. Kui Laenusaaja ei täida Lepingust tulenevaid kohustusi kohaselt ja sellest tulenevalt saadab Laenuandja Laenusaajale kirjaliku teate Lepingu rikkumise kohta, on Laenuandjal õigus nõuda iga vastava teate saatmisel menetluskulu kuni 32 eurot.

1.4.VIIVIS
Kui Laenusaaja ei tee Lepingu alusel saadud Laenu tagasimakseid tähtaegselt, siis on Laenuandjal õigus nõuda Laenusaajalt viivist võlaõigusseaduse § 94 lõikes 1 nimetatud intressimäärast lähtuvalt ja/või kui muutuvad muud viivisemäära reguleerivad seadusesätted, siis on Laenuandjal õigus nõuda Laenusaajalt viivist seaduses lubatud maksimaalses määras. Viivist arvutatakse tähtaegselt tasumata summalt iga maksmisega viivitatud päeva eest lähtuvalt viivise määrast ja maksmisega viivitatud päevade arvust. Viivise arvestamine algab Laenu või Laenu osa tagastamise tähtpäevale järgneval päeval ja lõpeb tähtaegselt tegemata makse tegemise päeval. Äriühingult, majandus- või kutsetegevuses tegutsevalt Laenusaajalt on Laenuandjal õigus nõuda viivist 0,25% päevas tasumata summadelt kuni nende tegeliku tasumise päevani.

1.5.LEPPETRAHV
Kui Laenusaaja rikub ühte või mitut maksete tegemisega mitteseotud Lepingus toodud kohustust, siis on Laenuandjal õigus nõuda Laenusaajalt leppetrahvi kuni 5% (viie protsendi) ulatuses kohustuse rikkumise hetkel tagastamata Laenust. Eelkõige kasutab Laenuandja õigust leppetrahvile juhul, kui Laenusaaja ei ole Lepingust tulenevat kohustust täitnud Laenuandja antud täiendava tähtaja jooksul. Laenusaaja kohustub leppetrahvi tasuma leppetrahvinõudes märgitud ulatuses ja tähtpäeval ning kõrvaldama rikkumise(d), järgides Laenuandja antud tähtaegu ja juhiseid. Leppetrahvi maksmine ei asenda rikutud kohustuse ega teiste Lepingust tulenevate kohustuste täitmist, samuti ei välista Laenuandja õigust Lepingu erakorraliseks ülesütlemiseks.

2. LAENUANDJA ÕIGUSED LAENU VÄLJAMAKSETE TEGEMISEL
2.1. Laenuandjal on õigus keelduda Laenu või Laenu osa Laenusaaja käsutusse andmisest, kui esineb vähemalt üks alljärgnevatest asjaoludest: a) Laenu väljamaksete tegemiseks Laenusaaja poolt esitatud dokumentide õigsus ja vastavus Lepingu tingimustele vajab täiendavat kontrolli, kuni vastava kontrolli teostamiseni mõistliku aja jooksul; b) Lepingus sätestatud Laenu väljamaksmise eeltingimused ei ole täielikult täidetud ja/või Laenu väljamaksmise periood on lõppenud; c) Laenusaaja ei täida kohaselt üht või mitut Lepingust, Lepingu täitmise tagamiseks sõlmitud tagatislepingutest või seadusest tulenevat kohustust Laenuandja või kolmandate isikute ees, ja Laenuandja on teatanud Laenusaajale kirjalikult tähtaja rikkumise kõrvaldamiseks ja Laenusaaja ei ole teates märgitud tähtaja jooksul lõpetanud vastava(te) kohustus(t)e rikkumist; d) Laenusaaja ei täida tähtaegselt Lepingust või muust Laenuandjaga sõlmitud Lepingust tulenevat Laenu tagastamise ja/või Intressi ja/või muu makse tasumise kohustust; e) Lepingu täitmise tagamiseks panditud vara väärtus on langenud rohkem kui viiendiku võrra selle väärtusest pantimise hetkel või tagatis(t)ega tagatavad kohustused on suurenenud vähemalt ühe viiendiku võrra nende suurusest tagatis(t) seadmise hetkel, mille tulemusena on panditud vara väärtuse suhe Laenuandjale tagastamata Laenu ja täitmata maksekohustustesse muutunud väiksemaks võrreldes pantimise hetkega ning Laenusaaja või Lepingu täitmise tagamiseks pandi seadnud isik ei ole Laenuandja määratud tähtpäevaks seadnud uusi tagatisi vähemalt ulatuses, mis kompenseerib tagatis(t)e väärtuse vähenemise või kohustuste suurenemise; f) Lepingu täitmise tagamiseks seatav hüpoteek või pant ei ole kantud kinnistusraamatusse või seaduses ettenähtud registrisse ning sellise kande vajalikkus on Lepingust tulenevalt Laenu või Laenu osa väljamaksmise eeltingimuseks; g) Lepingu täitmise tagamiseks seatud vara suhtes ostueesõiguse teostamise tähtaeg ei ole möödunud ning selle tähtaja möödumine on Lepingust tulenevalt Laenu või Laenu osa väljamaksmise eeltingimuseks; h) Laenusaaja ei ole esitanud Laenuandjale tagatisvara väärtuse määramist võimaldavat hindamisakti ja/või Lepingus nimetatud muid dokumente või on Laenuandjale esitatud hindamisaktides või dokumentides edastanud teavet, mis ei vasta tõele.

3. LAENUSAAJA KOHUSTUSED

3.1.TEABE ESITAMISE KOHUSTUSED
Laenusaaja kohustub: a) teatama Laenuandjale viivitamatult arvates sellekohase teabe laekumisest kirjalikult temale teada olevast Laenusaaja või Lepingu täitmist tagava isiku vastu alustatud kriminaal-, täite- või pankrotimenetlusest; b) teatama Laenuandjale viivitamatult kirjalikult oma või Lepingu täitmist tagava isiku nime, elukoha- ja postiaadressi muudatustest; c) esitama Laenuandjale määratud tähtpäevaks hindamisakti, mille on koostanud Laenuandja aktsepteeritud hindaja või muu dokumendi Lepingu täitmise tagatis(t)e või muu asjaolu kohta, juhul kui Laenuandja on sellekohase nõudmise esitanud; d) teatama Laenuandjale viivitamatult Lepingu täitmist tagava vara suhtes kindlustusjuhtumi toimumisest.

4. KINDLUSTUS
4.1. Laenusaaja kohustub kindlustama Lepingu täitmise tagamiseks panditud vara (edaspidi: Vara) teistsuguse kokkuleppe puudumisel 10 (kümne) päeva jooksul alates tagatislepingu sõlmimise päevast Laenuandja aktsepteeritud kindlustusandja juures Laenuandjat rahuldavatel tingimustel ja tagama kindlustuslepingu ja kindlustuskaitse kehtivuse kuni Lepingu lõppemiseni, kusjuures: a) Vara peab olema kindlustatud vähemalt Vara taastamisväärtuse ulatuses; b) Vara peab olema kindlustatud vähemalt tule, vee, vandalismi ja loodusõnnetuse vastu; c) Soodustatud isikuks (kindlustushüvise saajaks) kindlustuslepingus vähemalt Lepingust tulenevate rahaliste kohustuste ulatuses peab olema märgitud Laenuandja.

5. LAENUSAAJA ÕIGUS LEPINGU ERAKORRALISEKS ÜLESÜTLEMISEKS
5.1. Laenusaajal on õigus Leping erakorraliselt üles öelda, st kogu Lepingu alusel saadud Laen ennetähtaegselt tagastada, teatades sellest Laenuandjale kirjalikult ette 10 (kümme) päeva. 5.2. Erakorralise ülesütlemise korral on Laenuandjal õigus nõuda Laenusaajalt leppetasuks kuni 6 (kuue) kuu intress. 5.3. Erakorraline ülesütlemine on Laenusaajale siduv ja sellest ei saa taganeda ilma Laenuandja nõusolekuta.

6. LAENUANDJA ÕIGUS LEPINGU ERAKORRALISEKS ÜLESÜTLEMISEKS
6.1. Laenuandjal on õigus Leping erakorraliselt üles öelda, st. Lugeda kogu tagastamata Laenu tagastamise, Intressi tasumise ja Lepingust tulenevate muude maksete täitmise tähtajad saabunuks ja nõuda Laenusaajalt kõigi Lepingust tulenevate kohustuste täitmist Laenuandja kasuks Laenuandja poolt antud mõistliku tähtaja jooksul, kui enne Laenutähtpäeva ilmneb üks või mitu järgmistest asjaoludest: a) Laenusaaja ei täida tähtaegselt Lepingust või muust Laenuandjaga sõlmitud lepingust tulenevat Laenu tagastamise ja/või Intressi tasumise kohustust ja Laenusaaja on olnud osalises või täielikus viivituses vähemalt kolme järjestikkuse maksega, ja Laenuandja on andnud Laenusaajale kirjalikult vähemalt kahenädalase tähtaja viivitatud makse(te) tasumiseks koos avaldusega, et Laenuandja ütleb selle tähtaja jooksul maksete tasumata jätmise korral Lepingu üles ja nõuab kogu Lepingust tuleneva võla tasumist, ja kui Laenusaaja ei ole Laenuandja eelnimetatud avalduses märgitud tähtaja jooksul võlgnevust likvideerinud. b) Lepingu täitmise tagamiseks panditud vara väärtus on laengenud rohkem kui viiendiku võrra selle vara väärtusest pantimise hetkel ning pandi seadnud isik ei ole Laenuandja määratud tähtpäevaks seadnud uusi tagatisi, mis kompenseeriks esialgse tagatise väärtuse vähenemise. c) Laenusaaja on Laenuandjale esitatud dokumentides edastanud teavet, mis ei vasta tõele.
6.2. Lepingu erakorralise ülesütlemise korral on Laenuandjal õigus nõuda Laenusaajalt leppetrahvi kuni 30% laenusummast.

7. KONFIDENTSIAALSUS
7.1. Pooled kohustuvad tagama Lepingu konfidentsiaalsuse ja võtma tarvitusele kõik meetmed vältimaks Lepinguga seotud teabe sattumist kolmandate isikute kätte. Pooled ei loe kolmandateks isikuteks käesoleva punkti tähenduses: a) Lepingu täitmist tagavaid isikuid; b) Maksehäirete registri pidajat Aktsiaseltsi Krediidiinfo (registrikood 10256137) või - maksehäirete registri pidaja muutumisel - maksehäirete registri igakordset pidajat; c) Poolte volitatud esindajaid; d) Laenuandjaga ühte konsolideerimisgruppi kuuluvaid juriidilisi isikuid ja nende töötajaid nende tööülesannete täitmisel; e) Isikuid, kellele Laenuandja loovutab osaliselt või täielikult Lepingust tulenevaid nõudeid Laenusaaja vastu, sh inkassoteenust pakkuvaid äriühinguid; ja f) Audiitoreid või Poole õigusnõustajaid nende kutsetegevuses.
7.2. Punktis 7.1. nimetatud isikutele on Pooled õigustatud väljastama teavet Laenusaaja, Lepingu sõlmimise, Lepingu tingimuste ja Lepingu täitmise (sh võla suuruse) kohta. Punktis 7.1. nimetamata isikutele on Pooled õigustatud väljastama teavet Lepingu tingimuste ja Poolte kohustuste täitmise kohta ainult juhul, kui teine Pool või Lepingu täitmist taganud isik(ud) ei ole täitnud oma Lepingust või tagatislepingutest tulenevaid kohustusi või kui teabe väljastamise õigus ja/või kohustus tuleneb Eesti Vabariigi seadustest.
7.3. Laenusaaja annab Lepingu sõlmimisega Laenuandjale nõusoleku edastada Aktsiaseltsile Krediidiinfo ja maksehäirete registri igakordsele pidajale oma nime, isikukoodi, andmeid oma elukoha, Lepingu sõlmimise, Lepingu tingimuste ja Lepingu täitmise (sh. võla suuruse) kohta. Laenusaaja annab maksehäire registri pidajale nõusoleku oma eelnimetatud isikuandmete töötlemiseks, sh avaldamiseks maksehäirete registris, eesmärgiga anda registri kasutajatele – pankadele ja teistele krediidiandjatele - lisainformatsiooni krediidiotsuste langetamisel.

8. LEPINGU KEHTIVUS
8.1. Leping jõustub selle omakäelisel allakirjutamisel Poolte või Poolte esindajate poolt.
8.2. Leping lõpeb, kui Laenusaaja on täielikult kustutanud oma Lepingust tuleneva võlgnevuse Laenuandja ees, st tagastanud kogu Lepingu alusel saadud Laenu ja tasunud muud Lepingust tulenevad maksed ning on täitnud kõik Lepinguga endale võetud kohustused.
8.3. Lepingust taganemine või Lepingu ülesütlemine ei vabasta Laenusaajat rahaliste kohustuste täitmisest, mis on tekkinud Lepingu alusel enne Lepingust taganemist või Lepingu ülesütlemist.

9. KOHALDATAV SEADUS JA KOHTUALLUVUS
9.1. Lepingu sõlmimisel ja täitmisel lähtuvad Pooled Eesti Vabariigi õigusaktidest.
9.2.Kõik Lepingust tulenevad vaidlused Poolte vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Lepingus nimetatud Laenusaaja elu- või asukohajärgses kohtus. Kui Laenusaaja elu- või asukoht on välisriigis, siis lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.

10. LEPINGU EKSEMPLARID
Leping on koostatud eesti keeles kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas originaaleksemplaris, millest üks jääb Laenuandjale ja teine Laenusaajale.

    
           
web by c m a